อีควอไลเซอร์

อุปกรณ์ปรับแต่งความถี่เสียง เรียกว่า อีควอไลเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งย่านความถี่ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ อีควอไลเซอร์ มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น พาราเมตริกอีควอไลเซอร์(Parametric Equalizerกราฟฟิกอีควอไลเซอร์(Graphic EQ)

Login

X